تصویری قدیمی و جالب از یک برگ مجوز استفاده و نگهداری از رادیو، مربوط به دوره ای از حکومت پهلوی که محدودیت های زیادی برای استفاده از دستگاه رادیو بود.

صدای زرند

مجوز استفاده و نگهداری از رادیو!