27میلیارد ریال خسارت بیمه کشاورزی به باغداران شهرستان زرند اختصاص یافت.

اختصاص 27میلیارد ریال خسارت بیمه کشاورزی به باغداران زرند

اختصاص 27میلیارد ریال خسارت بیمه کشاورزی به باغداران زرند


فرماندارزرند گفت خسارت بیمه به باغداران شامل پسته ، گردو، بادام،گندم،جو و زعفرانکاران اماده پرداخت است.
کرمی افزود 6هزار هکتار باغ پسته بین 30 تا 40 درصد، 100هکتاراز باغهای گردو و بادام تا 100 درصد و محصولات زراعی از قبیل گندم و جو و زعفران در سطح 60 هکتار بین 30 تا 50 درصد بر اثر نوسانات دمایی چارخسارت شدند.
وی با اشاره به اینکه این خسارت از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می شود
از کشاورزان خسارت دیده که محصولات خود را بیمه کردند خواست با مراجعه به شعب بانک کشاورزی این شهرستان نسبت به دریافت خسارت محصول خود اقدام کنند.