بازدید رئیس شورا از مشکلات شهروندان

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

صدای زرند

منبع: سایت شورای شهر زرند