عروسکی که قادر است بنویسد پس از ۲۴۰سال همچنان کار می کند.

صدای زرند

عروسک نویسنده

صدای زرنداین پسربچه عروسکی را که اکنون پدر رایانه های امروزی به شمار می آید ژاکوئت دروز ساعت ساز سوئیسی در دهه۱۷۷۰ میلادی ساخت.
پروفسور سیمون در مستندی که از این عروسک ساخته شده می گوید: نویسنده (رایتر) نمونه بی مانندی از طرح های مفهومی مکانیکی است که با هزارها چرخ دنده کار می کنند.
گفتنی است واقع نمایی حرکت های این عروسک که یکی از ۳ اثر ماندگار ساعت ساز سوئیسی به شمار می آید تاحدی است که چشم های آن همزمان با نوشتن می تواند حروف را دنبال کند.