عصر ایران – سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با حضور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، از نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.

SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR