صدای زرند: سرودن این شعر از یک غیر زرندی قابل تقدیر است. برای همین این شعر رو برای تشکر از جناب آقای حسن کیانور (کیان- سراینده شعر)، توی سایت قرار دادم.

SedayeZarand.IR

بار الـــها، قســـمتم کـــن، تـا روم شهر زرنــد

حفظ فرما این دیار را، ای خدا، از هر گزنـد

بـه اسلام آباد و به دشت خاک او صدها سـلام

سربنـان و وحـدت اش، مـاوای جاه و سربـلند

رود شــوراب اش شــده جاری گوارای وجود

زخم چشــم اش را بــدر بــاید کند، دود ســپند

هر که بر شهر زرند گامی نـهاد، سـرزنــده شد

گرچه باشد دیرجوش و، یا کمی مشکل پسند

پســته و پـنبه ز مـحصولات این شهر و دیار

قالـی اش را مجلس شاهــان، همــواره گسترند

ای (کیان) نیکو بگو، ازحال و احوال زرند

تا بدانند مردم اش، در بین انســانـــها ســـرند

تقدیم به مردم خونگرم شهر زرند

تبریز – مهرماه سال 1392- حسن کیانور (کیان)