گاو نر سه شاخ در شانزدهیمن نمایشگاه کشاورزی- ماناگوآ، نیکاراگوئه

SedayeZarand.IR

منبع: زیست نیوز