صدای زرند: تصویری متحرک از طناب بازی یک سگ!

SedayeZarand.IRمنبع: زیست نیوز