دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

مراسم یادبود آیت الله هاشمیان در کرمان

مراسم یادبود آیت الله هاشمیان در کرمان

Pic Hashemi Rafsanjani_ (20)

علیرضا رزم حسینی در ورود ایت ا… هاشمی رفسنجانی

علیرضا رزم حسینی در ورود ایت ا… هاشمی رفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

آیت الله هاشمی رفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحانیون استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

استقبال کنندگان از رئیس تشخیص مصلحت نظام در فرودگاه کرمان

استقبال کنندگان از رئیس تشخیص مصلحت نظام در فرودگاه کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

مراسم یادبود آیت الله هاشمیان در کرمان

مراسم یادبود آیت الله هاشمیان در کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان کرمان

ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به فرودگاه استان کرمان

ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به فرودگاه استان کرمان

ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به فرودگاه استان کرمان

ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به فرودگاه استان کرمان

آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفسنجان

آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفسنجان

حضور دکتر امیری در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی در فرودگاه رفسنجان

حضور دکتر امیری در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی در فرودگاه رفسنجان