SedayeZarand.IR

آخر پاییز شد، همه

دم می زنند از شمردن جوجه ها!!

امشب موقع خواب،

بشمار، تعداد دل هایی را که به دست آوردی…

بشمار، تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی…

بشمار، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی…

فصل زردی بود، تو چقدر سبز بودی؟!

جوجه ها را بعداً با هم میشماریم

یلدا بر تمامی مردم ایران زمین به ویژه مردم عزیز شهرستان زرند مبارک

سایت خبری تحلیلی صدای زرند