امیر قلعه نویی پس از بازی با تراکتورسازی گفت شب قبل از بازی به یکی از هیات های تبریز رفت و عزاداری کرد. این عکس موید حرف اوست. همانطور که در این عکس می بینید او هیچ مشکلی با مردم تبریز ندارد.

صدای زرند

عکس قلعه نویی در عزاداری تبریزی ها