این هم هنرمندی یک زن جوان اهل شهر دالیان چین در کشیدن دو خودرو به وزن 4 و نیم تن با موهایش!