9b74781d3b017f6a72e4efbe7e76b4bb_Mبه گزارش “صدای زرند” حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم به پرسش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره حریم خصوصی در خودرو شخصی پاسخ گفته اند.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

آیا خودرو شخصی جزو حریم خصوصی تلقی می شود وداخل خودرو تابع احکام حریم خصوصی است؟

بسم الله الرحمن الرحیم وله الحمد

بله داخل خودرو ازجهت تصرف جزوحریم خصوصی اشخاص است.

انتهای پیام/