صدای زرند: اطلاعاتی که در هر 24 ساعت در اینترنت رد و بدل می شود معادل اطلاعاتی است که بر روی 168 میلیون دیسک دی وی دی قابل رایت است!

SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR