تصویر زیر از یک کودک معلول که سال هاست فقط یک طرف آن در حال رشد است امسال برای اولین بار در مراسم تاسوعای حسینی شرکت نموده.

صدای زرند

صدای زرند

DA33

DA44

منبع: دوراهک نیوز