صدای زرند: شاید با روند آلوده کنندگی که کارخانجات شهرستان زرند دارند روزی فرا رسد که تاریکی مطلق آسمان این شهر را فرا گیرد.

SedayeZarand.IR