یک شرکت خدماتی مراسم تشییع جنازه در ژاپن تبلیغات جالبی منتشر کرده است.

صدای زرند: در این تبلیغ با گلبرگ های رنگارنگ اسکلت یک جسد شبیه سازی شده است. شاید این گل های رنگارنگ برای تغییر دید کسانی که مرگ را با تیرگی و سیاهی مشترک میدانند به گونه ای روحیه بخش باشد.

SedayeZarand.IR-Eskelet