مکالمه دوتا ایرانی پشت تلفن!

– فک و فامیلمون: سلام خوبی؟
+ من: مرسی شما خوبی؟
– مرسی منم خوبم، تو چطوری؟
+ ای منم بدم نیستم، یه نفسی میره میاد، دیگه چه خبر؟
– منم خوبم، تو خوبی؟
+ آره منم خوبم، راستی خانواده خوبن؟
– فدای تو، سلام می رسونن، مامان بابا خوبن؟
+ آره اوناهم خوبن درگیر کار و بارن، اصله حالت چطوره؟
– هی بدک نیستم، تو چی کارا می کنی؟
+ منم خوبم، دیگه می گذرونیم، چه خبرا از خودت؟
– مرسی، تو چیکارا می کنی؟
+ منم خوبم فدای تو، کاری نداری؟
– نه قربونت برم خیلی خوشحال شدم!
+ منم همینطور، خدافظ.
– منم خوبم خدافظ.