«اوسط مهر ماه ۱۳۵۷ش تعدادی تصمیم می گیرند تا سینما را آتش بزنند،از این روبا فرا رسیدن شب،یک نفر را مامور بررسی موقعیت سینما می کنند».

 

 

30Nema Zarand

 

به گزارش صدای زرند ، یکی از رویدادهای مهم دوران انقلاب درزرند،به آتش کشیدن سینماکوروشاین شهربود.ساختمان سینماکه درخیابان ششم بهمن(فلسطین فعلی)می باشد،باانگیزه ی این که مکان مرکزاشاعه فسادوعاملی درجهت ترویج مسائل ضدشریعت مقدس اسلام است،ساعاتی بعدازنیمه شب،پس ازخارج کردن نگهبان وآپاراتچی ازداخل سینما،بااستفاده ازدوکبسول گازان راطعمه حریق می نمایند.

درخصوص این ماجرا،به نقل ازعوامل این جریان،ماجرای آتش زدن سینماکوروش زرندرااین گونه بیان می کنند:«اوسط مهرماه ۱۳۵۷ش تعدادی تصمیم می گیرندتاسینماراآتش بزنند،ازاین روبافرارسیدن شب،یک نفرراماموربررسی موقعیت سینمامی کنند».

آن شخص باخریدبلیط ،به درون سالن نمایش فیلم می رودوتماشاگران آخرین سانس راکه غیرازنگهبان،آپاراتچی،مسئول باجه وراهنما،را۲۵نفربرآوردنموده وبه اطلاع دوستان خودکه بادوکبسول گازآماده حرکت بودند،می رساند.افرادمربوطه با توجه به تعدادتماشاگران درون سالن،آن شب رامناسب هدف خودنمی بینند،لذاکارخودرابه شب موکول می کنند.

روز بعد که مسیر راهپیمایی از خیابان ششم بهمن (سابق) وازمقابل سینما برنامه ریزی می شود،افرادمذکورازاین موقعیت استفاده نموده وباحمل سنگ که درداخل لباس پنهان کرده بودند،پس ازرسیدن به بانک صادرات که جنب سینماقراردارد،باتصوراینکه سرمایه اصلی بانک متعلق به بهائیان است،باپرتاب سنگ شیشه های بانک رامی شکنندوپس ازرسیدن به سینما،پرتاب سنگ راادامه وشیشه های آن ساختمان،به خصوص شیشه های درب ورودی سالن اصلی رافرومی ریزند.

آنان دقایقی بعد از نیمه شب همان روز،دو کبسول گاز راکه قبلاًکرده بودند، به سینمامی برندو باپرتاب سنگ،نگهبان و آپاراتچی،را که خواب بودند،بیداروهردونفرراازسینماخارج می کنندوسپس شیردوکبسول گازرابازوباتوجه به شیب بودن سینما،آنهارابه انتهای سالن هدایت  می کنندوازفاصله ای دور،پارچه ای راآتش زده وبه درون سینمامی اندازند،وپس ازاطمینان ازآتش گرفتن ازآن محل متواری می شوند.دقایقی بعد،باصدای انفجاردوکبسول گاز،ساکنین آن حوالی مطلع وموضوع رابه مامورین آتش نشانی اطلاع می دهند،هرچندکه تارسیدن مامورین،سینمابه طورکامل طعمه آتش می گردد.

(توضیح: مطالب فوق بامجوزوهماهنگی اقای مهدی سهرابی زرندی مولف کتاب ”انقلاب اسلامی درزرند” ارایه گردیده است.ذکراین نکته ضروری است که بنابه اظهارصاحب اثرفوق این کتاب نفیس وجامع درسال آینده(۱۳۹۳)چاپ ومنتشرخواهدشد.

توجه: برداشت از مطالب وعکس ها بدون کسب اجازه از مهدی سهرابی زرندی مولف این کتاب و یا عدم ذکر منبع ممنوع و پیگرد قانونی دارد.)

انتهای پیام/