هرچند پیشینه تعدادی ازفرهنگیان مذهبی دربخش مبارزات ضددین، به ویژه مبارزه بافرقه ضاله بهائیت در زرند،به سالهاقبل ازجریان انقلاب اسلامی برمی گردد،لکن بافراهم شدن موقعیت درکوران اعتراضات مردمی وبه روزنهضت بزرگ انقلاب،جامعه فرهنگی زرندباشرکت وحضوربه موقع درجمع انقلابیون،نقش ارزشمندی رادرتمام مراسم به نمایش گذاشتند.

Farhankin Enghelab

به گزارش صدای زرند، ازجمله فرهنگیان فعال زرندکه نسبت به تشکیل جلسات مذهبی اقدام ودرمقابل فعالیتهای تعدادی ازبهائیان تلاش وتوطئه های انها راخنثی نمود،یکی ازدبیران زرندبه نام مرحوم سیدرضا واعظی نژاد بوده است.آن مرحوم که انسانی وارسته ومبارز به شمارمی رفت،اهل کرمان ودردبیرستان پهلویسابق زرندبه تدریس اشتغال داشت.

حاج یدالله سلطان زاده که درسال ۵۷رئیس دبیرستان پهلوی(سابق)راعهده داروازفعالیتهای مبارزین فرهنگی،بزرگترین پایگاه پایگاه آموزشی(مقطع دبیرستان)زرند،مطلع ودرجریان فعالیتهای مذهبی آنان قرارمی گرفت،باتقواترین فرهنگی دوران مدیریت وتدریس خودرامرحوم واعظی نژادمی داند.ایشان مبارزات آن مرحوم رااینگونه به خاطرمی آورند:«درارتباط باخصوصیات مذهبی ومردمی مرحوم سیدرضاواعظی نژادکه درسال ۵۷ودوران ریاست این جانب دردبیرستان پهلوی سابق سمت معاونت راعهده داربود،اگربگویم که ان مرحوم مسلمان واقعی،متواضع،بی ادعاودربین فرهنگیان زرندنمونه ودارای خصلت انسانی بود،اغراق نکرده ام،به طوری که آن مرحوم آیینه تمام نمای کمالات انسانی دربین فرهنگیان بود.نامبرده سالهاقبل ازانقلاب،ازمقلدین امام(ره)به شمارمی رفت ودرجلسات مذهبی فرهنگیان،به طورتلویحی که سوء ظن افرادمغرض آن زمان راجلب نکند،نام امام(ره)رابه زبان می آورد.

حدودسالهای۵۶-۵۵ درزرندتعدادی بهایی بودندکه به ترویج فرقه ضاله خودمی پرداختند،تاآنجاکه یکی ازکارمندان بانک ملی وقت رابامهمانی هایی که تدارک دیده بودند،به گرایش بهائیت کشاندند.بعدازآن که مرحوم واعظی نژادازموضوع باخبرشد،ضمن تماسهای مکررودعوت ازآن شخص،درجلسات مذهبی حقانیت دین مبین اسلام راطی چندین جلسه توجیه نمودوآن شخص راکه نزدیک بودبه فرقه بهائیت گرویده شود،ازاین اقدام منصرف نمود.

البته قشرهای دیگری هم ازمذهبیون زرند،ازجمله حاج یدالله ذوالفقاری،حاج احمدشاهرخی،حاج محمودبرهانی،حاج محمدتقی نژاد،حاج علی کارگرشهربابکی وتعداددیگری که اسامی آنهارافراموش کرده ام،درمبارزه برعلیه بهائیت،بافرهنگیان مذهبی همکاری داشتندوباافرادی که بااین فرقه تماس داشتند،ارتباط برقرارمی کردندکه خدای ناکرده فریب افرادبهایی رانخورند.

مرحوم سیدرضاواعظی نژاد-فرزندمرحوم سیداصغر- ازفرهنگیان انقلابی،مبارزوپرتلاش شهرزرندمحسوب می گردید.آن مرحوم درسال ۱۳۲۵ش.درشهربم بدنیاآمدوپس ازگذراندن تحصیلات(درمهر۱۳۵۱)درآموزش وپرورش کرمان استخدام ومشغول تدریس گردید.وی درسال ۱۳۵۳به زرندمنتقل ودردبیرستان پهلوی سابق به عنوان معاون ودبیردروس مذهبی(عربی ودینی)به تدریس پرداخت.

وی دراین موقعیت دانش آموزان زرندی رابه مسائل دینی وکارهای غیرمشروع حکومت آشناساخت وازسال ۱۳۵۴بادبیری که بهایی بودودانش اموزان رابه بهائیت سوق می داد،به مبارزه پرداخت.

مرحوم واعظی نژادبافرارسیدن اعتراضات مردمی درسال۵۷،به اتفاق سایرفرهنگیان انقلابی ومبارزشهرزرندازجمله:حاج احمدشاهرخی،حاج حبیب الله اکبرزاده،حاج عبدالواحدمصطفوی وبرادرش حاج عبدالحمیدمصطفوی،علی شیوافرضایزدانپناه،مهدی یزدانپپناه،دکترحسین امیری،حاج مهدی حاتم پوری،حاج محمدعلی تقی نژاد،مرحوم عطاءالله اثنی عشری،مرحوم سیدجوادحسینی وتعدادی دیگر،نسبت به تعطیل کردن کلاس هاواعتصاب مدارس وتحصن فرهنگیان دراداره مذکور،همت گماشت.

واعظی نژادازهماهنگ کنندگان اصلی فرهنگیان زرنددراجرای برنامه های مختلفی چون:اعزام فرهنگیان زرندبه سایرشهرها،تشکیل کمیته امنیت شهرباهمکاری سایرارگان ها،شناسایی خانواده های بی بضاعت ومساعدت به آن هاوسایرخدمات خیرخواهانه که پیروزی انقلاب اسلامی راتسهیل می بخشید،نهایت تلاش خودرابه کاربست .

آن مرحوم بعدازپیروزی انقلاب اسلامی،ریاست آموزش وپرورش شهرهای شهربابک وبردسیرومسئولیت آموزش ضمن خدمت فرهنگیان کرمان ودبیر،دبیرستانهای شهرکرمان راعهده دارشد.

اواخرشهریورماه ۱۳۵۷به منظوراعتراض به رژیم پهلوی،به پیشنهادتنی چندازفرهنگیان مذهبی،موضوع تحصن همگانی فرهنگیان مطرح گردید،اما به لحاظ عدم موقعیت مناسب وعدم اتحادجمعی،این تحصن صورت نگرفت.

اواخرمهرماه ۱۳۵۷،فرهنگیان زرندنسبت به تشکیل گروه«مذهبی مبارز»اقدام نمودند.این گروه ۱۲نفره که برنامه های تحصن،اعتصاب راهپیمایی هاتظاهرات،عزیمت به کرمان راتنظیم وبه فرهنگیان ارایه وبه اجرامی گذاشتند،افرادی ازجمله:مرحوم سیدرضاواعظی نژاد،مهدی یزدان پناه،احمدشاهرخی،منوچهرصادقی،موحوم سیدجوادحسینی،غلامرضاپورحبیبی،محمدمحمدمیرزایی،عبدالمجیدمصطفوی,علی شیوا،صادقی وبهرام پوربودندکه باتشکیل جلساتی،نسبت به اجرای برنامه ها،تصمیم گیری می کردند.

تشکیل گزوه تامین امنیت شهرتوسط فرهنگیان ازدیگرخدمات قشرمذکوردرودران انقلاب بوده است.این گروه وظیفه نگهبانی ازچهارتانکرآب آشامیدنی که درنقاط مختلف شهر،آب قابل شُرب اهالی راتامین می کردند،به عهده داشتند.ایجادنظم وامنیت درپمپ بنزین باهماهنگی مرحوم جوادذکایی(مالک پمپ بنزین)وگشت زنی ازساعت ۹شب تا۶صبح درکوی وبرزن(ازآبان تاپیروزی انقلاب)ازدیگرخدمات رفاهی فرهنگیان درسال ۵۷بوده است.

پیوستن فرهنگیان زرندبه متحصنین فرهنگی کرمان که دراعتراض به بازداشت چهارفرهنگی(محمدمشارزاده،مرحوم علی فدایی،جلال کمالی وشهیدحجت الاسلام ایرانمنش)وحضورآموزش وپرورش کرمان وراهپیمایی تامسجدجامع آن شهرواهداء تاج گل به قبورشهدای کرمان(شهیدمهندس دادبین وشهیدباقدرت چوپاریکه درجریان تظاهرات کرمان به شهادت رسیده بودند)ازدیگراقدامات فرهنگیان دردوران انقلاب بوده است.

درتاریخ ۳۰مهرماه ۵۷وبه دنبال انتشارخبربه آتش کشیدن مسجدجامع کرمان (۲۴//۷۱۳۵۷)،فرهنگیان زرندبه دعوت انقلابیون این شهرجهت راهپیمایی لبیک گفتند.دراین فرهنگیان باقشرهای مختلف مردم زرند،پس ازراهپیمایی وطی مسیرخیابانهای توکلی،امام،فلسطین،بلور۱۵خردادومیدان بسیج درجلوی ایستگاه راه آهن زرندتجمع کردند.

ازجمله سخنرانان مراسم جلوایستگاه راه آهن،خانم صدیقه محمدیبودکه دردبیرستان زهره بنیادیان(زینبیه فعلی)به تحصیل اشتغال داشت.وی که به نمایندگی ازطرف مدارس دخترانه زرند،سخنرانی نمود،حادثه مسجدجامع کرمان رامحکوم وخواستارمجازات عاملین ان گردید.

چندروزبعد،به دنبال اطلاعیه ودعوت جامعه روحانیت کرمان،فرهنگیان زرندجهت پیوستن به سایرفرهنگیان که ازتمام شهرهاوبخش های استان به کرمان امده بودند،به آن شهرعزیمت ویکباردیگر،همبستگی خودرااعلام نمودند.

درتاریخ ۷/۸/۵۷فرهنگیان زرندبه کرمان امدندوبه جمع اعتصابیون آموزش وپرورش پیوستندوحادثه مسجدجامع کرمان رامحکوم کردند.

به دنبال اعلام حکومت نظامی دراکثرشهرهای کشورمان،فرهنگیان ودانش آموزان زرند،طی تظاهرات گسترده ای خواهان لغوحکومت نظامی درسراسرکشورشدند.

اوسط آبانماه ۵۷که شدت اعتراضات مردمی درکلان شهرها،بخصوص شهرهای مذهبی مضاعف وبرنامه های مخالفین به حکومت شدت بیشتری یافت،فرهنگیان زرندباپیوستن به انقلابیون این شهر،همبستگی خودراطی چندبیانیه،اعلام نمودند.

اولین اقدام فرهنگیان زرند،باراهپیمایی ازاموزش وپرورش وطی نمودن مسیرخیابان توکلی،خیابان امام(ره)وپیوستن آنهابه جمع روحانیون محلی وانقلابیون بود.

فرهنگیان انقلابی درحالی که شعارهای ضدحکومت می دادند،به جامعه روحانی وسایرانقلابیون که درمرکزشهر،میدان سابقوجلوی بازاروکیل تجمع کرده بودند،پیوستند.دراین مراسم سه نفرازفرهنگیان به نامهای حاج احمدشاهرخی،صادقی(دبیرزبان)وبهرام پوربه نمایندگی ازطرف فرهنگیان طی بیانیه هایی،پیوستن وهمراهی خودراباانقلابیون قرائت نمودند.چنین برنامه هایی توسط مرحوم سیدرضاواعظی نژادباتنی چندازفرهنگیان مبارزبامراجعه وی به مدارس وتعطیل کردن آنهابه شدت دنبال می شد.

به طورکلی عوامل ساواک،تعدادی ازفرهنگیان مذهبی،به خصوص فرهنگیانی که ازخانواده روحانیون ویاسادات معروف زرندبودند،تحت نظرداشتندتادرصورت بروزهرگونه انتقادویااعتراض به سیاستهای حکومت پهلوی آنهارابه ساواک احضاروتحت پیگردقانونی قراردهند.این افرادکه ازنظروراثت ویاتاثیرات خانواده،مخالف حکومت بودند،باعلم واطلاع ازخفقان حاکم،دانش آموزان رابامسائل سیاسی وظلم وستم های حکومت وقت آشنامی ساختند.به طوری که عامل اصلی مبارزات دانش اموزان ازطریق دبیران مذهبی سرچشمه گرفت.

(توضیح: مطالب فوق بامجوزوهماهنگی اقای مهدی سهرابی زرندی مولف کتاب”انقلاب اسلامی در زرند”ارایه گردیده است.ذکراین نکته ضروری است که بنابه اظهارصاحب اثرفوق این کتاب نفیس وجامع درسال آینده(۱۳۹۳)چاپ ومنتشرخواهدشد.

توجه: برداشت ازمطالب بدون کسب اجازه ازمهدی سهرابی زرندی مولف این کتاب ویاعدم ذکرمنبع ممنوع وپیگردقانونی دارد.)

انتهای پیام/