فهرست جدید فروشگاه‌های توزیع کالا در شهرستان زرند

فهرست جدید فروشگاه‌های توزیع کالا در شهرستان زرند

لیست فروشگاه های استان کرمان شهر زرند

ردیف نام فروشگاه نشانی شماره تماس
1 شرکت تعاونی نیروگاه شهرک سیدالشهدا ، کمپ توانیر ، 0342-4250200
2 فروشگاه اتکا زرند بلوار طالقانی بعد از فلکه 22 بهمن 03424224347
3 تعاونیعیسیاباد زرند-سربنانعیسی اباد 4390217
4 مصرفارنانبرقزرند زرند چهارراه برق خیابان فردوس 4229082
5 شرکت تعاونی بیمارستان سینا زرند خ امام مقابل پاساژ 0342-4220971
6 داهجفرصمینواعتترش زرند بلوار آزادی جنب مدیریت جهاد کشاورزی مشتری ویژه 4225031
7 فروشگاه ولی عصر زرند دشت خاک خ امام جنب بانک کشاورزی 03424230125
8 محمدمهدی ضیاالدینی زرند شهرک ذوب اهن 03424330887
9 مصرف فرهنگیان زرند خ مدرس 3424223421
10 تعاونی مصرف فرهنگیان دشت خاک زرند دشت خاک میدان امام خمینی 3424330622
11 فروشگاه رفاه زرند رمان زرند خ مصلی 3424227141
12 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان زرند زرند خیابان مدرس ، جنب پارک فجر ،شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان زرند 3424223421
13 رفاه زرند ـ ـ ـ ـ ـ مصلی غربی ـ ـ زرند ـکرمان 3434227142
14 تالار فرهنگیان زرند خ ابوذر 4228716
15 تعاونیمصرفـفرهنگیانـدشتـخاک زرند دشت خاک م امام خمینی 3424330622
16 رفاه رفاه 0
17 تعاونی مصرف فرهنگیان زرند زرند خ شهید مدرس 3424223421
18 رفاه زرند زرندـخ مصلی غربی 0342_4227141
19 بخشـموادـغذاییـیوسفی زرند خ چمران روبرو بانک ملت 4225371