یکی ازمهم ترین موضوعات اجرایی شدن طرح حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی نحوه شناسایی این افراد است.

صدای زرند

دولت برای شناسایی دهک های بالای درآمدی از مردم درخواست همکاری کند

صدای زرنددکتر حسین امیری خامکانی نماینده زرند و کوهبنان در مجلس، به موضوع شناسایی دهک های پردرآمد یارانه بگیر اشاره کرد و گفت: باید در راستای عملیاتی شدن این موضوع، در خصوص “خوداظهاری” مالیاتی فرهنگ سازی کنیم.

وی افزود: یکی از مهم ترین راه های شناسایی دهک های پردرآمد اعلام خود مردم است که این مهم نیازمند اعتماد به آن هاست.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: دولت می تواند ازمردم بخواهد تا داوطلبانه خودشان در این راستا به دولت کمک کنند.

امیری خامکانی تصریح کرد: درصورت اعتماد به مردم شناسایی دهک های بالای درآمدی امکان پذیر خواهد شد.

منبع: خانه ملت