وقتی گفتم من گفتند برو اخراجی.

کار درست را درست انجام بده.

فراموش کردن عادات غلط شروع تغییر.

در مدیریتم اخلاقیات را فراموش نکردم.

مدیریت ساده است اما آسان نیست.

سکوت کردم، گوش دادم، برنده شدم.

از ریسک بترسی، به جایی نمیرسی.

علت شکست، عمل، بدون فکر است.

کار تخصصی، رییس بی تجربه، خشم مدیر.

سرانجام یاد گرفتم چگونه یاد بگیرم.

با مشکلات جمله بساز مدیر میشی.

رویایم، ایده‌ام شد. ایده‌ام موفقم کرد.

بی انگیزگی، تعطیلی کار، مرگ انسان.

متفاوت بیندیش، سخت است اما ممکن.

به من نمی آموختند، پس خودم آموختم.

منبع : راهکار مدیریت