همانطور که در عکس ها مشاهده می شود در این دبستان چینی برای دور نگاه داشتن سر کودکان از روی کتاب از میله های مخصوصی استفاده می شود.

به گزارش “صدای زرند“، این عمل باعث جلوگیری از صدمه وارد شدن به چشم کودکان می گردد. از طرف دیگر برای درست ایستادن هم ترفند هایی بکار گرفته می شود که در عکس های این آلبوم خواهید دید.

WWW.SedayeZarand.IR001 WWW.SedayeZarand.IR002 WWW.SedayeZarand.IR003 WWW.SedayeZarand.IR004 WWW.SedayeZarand.IR005