روستای داهوئیه نیز مانند دیگر بخش های زرند در سوگ و عزای اباعبدالله حسین (ع) بود. در اینجا گزارشی تصویری از برخی لحظات مراسم عزاداری و تعزیه در این روستای زیبا آورده شده است.

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

تعزیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تغزیه حسینی روستای داهوئیه

عکس های عزاداری و تعزیه حسینی روستای داهوئیه

عکاس : مجید عرب پور