شیوه جدید پولدارهای امارات برای به رخ کشیدن ثروت و شجاعت خود