, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

به گزارش صدای زرند،این روستا در ۱۷ کیلومتری زرند و دارای  ۸۲۴ نفر جمعیت و در کوهستان شهرستان واقع شده است .در گذشته داهوئیه به (ده کجو) و (ده آهو)نیز معروف بوده و مقبره ی امامزاده سید ابراهیم که با سه نسل به امام موسی ابن جعفر (ع) منتهی می شود دراین روستا می باشد.

داهوئیه یک از مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا می باشد ودارای دو رشتهء قنات می باشد. متاءسفانه در زلزله های سلهای ۱۳۶۸ و ۱۳۸۲ خسارتهای زیادی به این روستا وارد شد و این دو زلزله ۱۵۴ کشته داشت.

گزارش / امامزاده سلطان سید ابراهیم روستای داهوئیه شهرستان زرند

عکس های روستای داهوئیه شهرستان زرند – کرمان:

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, زرند, داهوئیه, روستای داهوئیه, سایت روستای داهوئیه, عکس های روستای داهوئیه, روستای داهوئیه در عید نوروز, اطلاعات روستای داهوئیه, معرفی روستای داهوئیه, تصاویر روستای داهوئیه, مجید عرب پور, تعدا کشته های روستای داهوئیه, زلزله روستای داهوئیه, جمعیت روستای داهوئیه, امامزاده سید ابراهیم, امامزاده سید ابراهیم داهوئیه

عکس از روستای داهوئیه شهرستان زرند

, روستاهای ییلاقی اطراف زرند, روستاهای ییلاقی زرند, گیسک, جرجافک, دشتخاک, حتکن, داهوئیه, گتکوئیه, سرتخت, درخیز, آب باد, روستای سنگ زرند, روستای داهوئیه, روستای گتکوئیه, روستای سرتخت, چشمه آب معدنی سنگ, آب مراد

گزارش / امامزاده سلطان سید ابراهیم روستای داهوئیه شهرستان زرند

گزارش از : مجید عرب پور